Caseplays kurser i konflikthåndtering handler om god kommunikation

Her, på siden Kursus Konflikthåndtering, kan du læse hvad du får ud af kurset, om vores tilgang og om hvad I allerede selv kan gøre for at komme konflikter til livs.

Læs om det praktiske og se video her>>

Hvem har gavn af dette kursus konflikthåndtering?

I princip alle der kommunikerer med andre på deres arbejdsplads. Caseplays kurser i konflikthåndtering sigter på at øge medarbejdernes og ledernes evner til at kommunikere hensigtsmæssigt i forhold til de konkrete, typiske og daglige konflikter de måtte opleve.

 

 

Kurset bliver skræddersyet til jer.

Hver branche har sin egen kultur, og det kan være fuldstændig forskellig, hvilken slags konflikter der forekommer, hvilken form for relationer der er på spil, og hvilken form for konfliktløsning virker bedst. De grundlæggende principper for konfliktløsning er ofte de samme, men på dette kursus konflikthåndtering tilpasses principperne til de konkrete eksempler der typisk forekommer i jeres hverdag. Udfordringer bliver anskueliggjort i spil, og deltagerne på kurset inddrages aktivt i hvordan man kan gå til dem og løse dem.

 

 

Kursets tilrettelæggelse

Til forberedelse af et kursus i konflikthåndtering undersøger Caseplay målgruppens hyppige, typiske og sandsynlige konflikter, for at gengive de udfordrende eksempler i form af spillede situationer i vores kurser. Et kursus i konflikthåndtering ud fra spillede eksempler skaber mulighed for at se på de mange detaljer og konkrete omstændigheder i en hver konfliktsituation, som kan bruges til at finde en løsning. Djævlen ligger meget ofte i detaljerne af de konkrete situationer der udvikler sig til konflikter.

 

 

Arbejde med de forskellige dele i en konflikt

På et kursus i konflikthåndtering med Caseplay får du en forståelse for de forskellige elementer en konflikt består af. Vi formidler hvordan man adskiller disse elementer fra hinanden, for at få en bedre forståelse hvordan konflikten kan håndteres eller undgås fremover. Elementerne kan udgøre en blanding af faglige uenigheder, relationelle udfordringer, fysiske vilkår, sprogbrug, jargon, kropssprog, adfærd, vante arbejdsgange, organisatoriske forhold mm. Hvert konflikt er sammensæt af flere elementer, og hvert element byder på muligheder til at komme konflikten til livs.

Caseplays arbejde består i at hjælpe kursusdeltagere med at identificere hvilket element er bedst og nemmest at tage fat i, og hvilken form for kommunikation er bedst at anvende.

Ovenstående kan lyde lidt teoretisk, men også situationen hvor en togrevisor skal håndtere en sur kunde uden pladsbillet kan betragtes fra flere vinkler, der åbner for syn på en hensigtsmæssig håndtering af situationen.

Lær om spændinger i en konflikt

Et kursus i konflikthåndtering med Caseplay, gør at folk begynder at kommunikere lidt anderledes og tænker mere over hvordan de taler til andre. Vores kurser giver et stærkt input til forståelsen af, at man nemmere opnår sine mål og nemmere forebygger konflikter med en målrettet kommunikation. Vores kurser øger og skærper deltagernes bevidsthed om at man selv har stor indflydelse på kommunikationen og på hvordan andre reagerer på én. Det handler kort sagt om at vende potentielle modspillere til medspillere.

Den bedste konflikthåndtering går ud på, at håndtere uenigheder således at der ikke opstår negative spændinger mellem de involverede parter. Man prøver at overbevise uden at såre hinanden.
Den næstbedste konflikthåndtering er at komme ud af en konflikt. Det vil sige at trappe ned fra de spændinger eller konfrontationer der allerede er opstået omkring en uenighed.
I begge tilfælde er det personens grundlæggende tilgang til kommunikation og opfattelsen af egen indflydelse, der har betydning for om det lykkedes.

 

 

Alt kommunikation er potentiel konflikthåndtering

I princip er en hver kommunikation, et hvert samspil mellem mennesker på en arbejdsplads en form for forebyggelse og afklaring af potentielle uenigheder. Det behøver ikke være udtalte uenigheder. Mange uenigheder ligger i det skjulte. Mennesker har deres egen fortolkning af fakta, aftaler og verdenen omkring sig. Dermed sagt at mennesker grundlæggende forstår verdenen forskelligt, og lige så grundlæggende er uenige. Ikke at det behøver være et problem, men konsekvensen er, at næsten hvert et menneske prøver at finde gehør og forståelse når de kommunikerer deres faglighed eller søger at opnå gode relationer. Det betyder at mennesker, uden at være bevidste om det, skubber til deres medmennesker og til de øvrige fortolkninger af virkeligheden omkring dem. En hver konstruktiv kommunikation sigter på at håndtere de potentielle uenigheder med respekt for hinanden, måske at opnå enighed, videreudvikle et fungerende samarbejde med tilfredsstillende arbejdsgange.

 

 

Uenighed uden konflikt

Det sker ofte, at søgen efter enighed og et bedre samarbejde starter med at sætte fokus på, udpege eller ligefrem skabe en uenighed. Hver gang vi taler et problem op, hver gang den faglige rigtighed skal stå sin prøve i test og analyser, hver gang lover og regler laves om, skabes der udfordringer  i en eksisterende orden.
Disse former udvikling er sværest at håndtere når jeres arbejdsvilkår, trivsel og identitet bliver sat under pres. Det er vigtigt at adskille disse forskellige sider af en konflikt. I Caseplay taler vi om de spændinger der opstår i forhold til de uoverensstemmelser som mennesker oplever i deres omverden.

 

 

Vi bygger videre på jeres kultur

I kursussammenhæng vil vi tager stærkt højde for den lokale kultur blandt deltagere, således at samtalen om konflikthåndtering bliver nærværende og knytter sig til det der allerede er mulig. Det er her hvor den narrative tankegang i forhold til konflikthåndtering kommer ind og spiller en vigtig rolle. I kursussammenhæng vil den narrative tankegang ligge bag vores tilgang som kursusholdere. Når vores kurser afholdes i kommunale dagtilbud, arbejder vi gerne sammen med Arne Stentoft, arnestentoft.dk. Arne har stor erfaring med denne målgruppe gennem kurser i Feedback-kultur mm.

 

 

Narrativ Konflikthåndtering i arbejdsrelationer

Når vi bliver inviteret som konfliktmæglere i en virksomhed, bliver den narrative tilgang mere tydelig. Den narrative anskuelse af relationer tager højde for, hvordan oplevede erfaringer og forsøg på at skabe mening påvirker vores syn på mulige løsninger for en fastlåst situation eller en anstrengt relation. Der er typisk en længere historik bag konflikter end man kan få øje på i første analyse. Historien kan både ligge gemt i det enkelte menneskers erfaringer gennem livet, og i den arbejdsrelation der er på spil. Ved målrettet spørgen ind til effekten af konflikten rettes fokus på den foretrukken relation for dem der er i konflikt. Der arbejdes med at udpege handlemuligheder hvor den foretrukken relation kan komme til udtryk og kan vokse.

Kursus Konflikthåndtering